ש. הררי משרד עו"ד עוסק בתחום התכנון והבניה הן בליווי ההליכים התכנוניים בוועדות התכנון השונות והן בהליכים משפטיים הנלווים לכך.
תכניות בנין עיר מתחלקות לתוכניות מתאר ארציות, תכניות מתאר מחוזיות, תוכניות מתאר מקומיות ותוכניות מפורטות. כן קיימות תכניות לתשתיות ארציות.

הכנת, הפקדת ואישור תכניות אלו מצויה בסמכות המועצה הארצית לתכנון ובניה, הועדות המחוזיות לתכנון ובניה (היושבות בכל מחוז), הועדות המקומיות לתכנון ובניה וועדת הערר בסמכותה כמוסד תכנון, לפי סעיף 12 לחוק התכנון והבניה. לעיתים נדרש אישור של מוסדות תכנון נוספים כדוגמת הות"ל, הולקחש"פ, הולנת"ע, ול"חוף.

ש. הררי משרד עו"ד מייצג בהגשת עתירות מנהליות וערעורים מנהלים, לפי חוק בתי משפט לעניינים מנהליים, וערעורים על פסקי דין מנהליים לבית המשפט העליון. כן עוסק המשרד בהגשת עררים לוועדות הערר שהוקמו לפי סעיף 12 לחוק התכנון והבניה, בנושאים תכנוניים שונים ועררים לוועדות הערר לפיצויים והיטל השבחה שהוקמו לפי סעיף 12 לחוק התכנון והבניה, בעניינים של פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה והיטלי השבחה לפי סעיף 196א' לחוק התכנון והבניה והתוספת השלישית לחוק. המשרד גם מטפל בהליכים פליליים לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה וכן לפי סעיפים 47 ו-48 לחוק התכנון והבניה.

ש. הררי משרד עו"ד מטפל כיום בעתירות מנהליות, ערעורים מנהליים לבתי המשפט המחוזיים וערעורים עליהם לבית המשפט העליון בעניין תכניות מתאר מקומיות ומפורטות ובקשות לשימוש חורג ועררים בוועדות הערר לפי סעיף 12 לחוק התכנון והבניה בעניין היתרים, הקלות, שימושים חורגים וכן עררים לפי סעיף 198 לחוק התכנון והבניה (ערר על דחיית תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה בוועדה מקומית), עררים על הכרעות של שמאים מכריעים, וערעורים עליהם לבתי המשפט המחוזיים ולבית המשפט העליון. כמו כן מטפל המשרד בהליכים פליליים נלווים, בעיקר לפי סעיף 204 ו-210 לחוק התכנון והבניה וכן בהליכים לפי פקודת ביזיון בית המשפט.

ש. הררי משרד עו"ד מטפל כיום בתביעות לפי סעיף 197 עבור קבוצות של עשרות ומאות משפחות בכביש איילון דרום (כביש 20- לחוו"ד השמאי המכריע גדעון גולדשטיין ז"ל היכנסו כאן), בכביש מכבית (כביש 471- לחוו"ד השמאי המכריע אלי אגמון היכנסו כאן), כביש 531 (חיבור כביש 6 לנתיבי איילון דרך כ"ס, רעננה, הרצליה), כביש 431, נתיבי איילון-שבעת הכוכבים, כביש 200 (בצמוד לבאר יעקב) וכן בתביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, בגין פגיעות מהקמת מגדלי מגורים ברמת גן (לחוו""ד השמאי המכריע בשדרות התמרים היכנסו כאן), רעננה, גבעתיים ועוד.

ש. הררי משרד עו"ד מטפל בעתירות להשבת קרקעות שיעודן שונה לפני שנים ארוכות לצרכי ציבור, אך המטרה הציבורית ננטשה. בפסק הדין בעניין קרסיק קבע בית המשפט העליון, כי נטישת הצורך הציבורי מחייבת השבת הקרקע לבעליו, אך נמנע מלהורות לרשויות לעשות כן, והפנה את המדינה להליכי חקיקה. התוצאה היא תיקון 3 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), שהגביל את האפשרות להשבת קרקע שנלקחה לפני שנת 1984 על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור). תיקון חקיקה זה טרם עמד למבחן בג"צ וראוי שחוקיותו של התיקון יעמוד למבחן בג"צ, במיוחד לנוכח הפגיעה המהותית בזכויות קניין חוקתיות והחלה רטרואקטיבית של הוראות הפקודה, על הפקעות עבר. ש. הררי משרד עו"ד כבר ניסה בעבר לארגן קבוצת עותרים לתקיפת חוקיות התיקון לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור).