ש. הררי משרד עו"ד עוסק בייצוג בענייני הפקעות מקרקעין, הן בשלבי תפיסת החזקה בקרקע והן בהגשת תביעותלפיצויי הפקעה, בדרך כלל במשולב עם תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ותביעותנזיקין בגין מטרדים שיצרו תוכניות לתשתיות ארציות ואזוריות.

הפקעות בוצעו עד שנת 2010 מכוח שורה של חוקים, שהעיקריים שבהם הם פקודת הדרכים ומסילות הברזל, פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) וחוק התכנון והבניה.

הפקעות לצרכי דרכים ארציות ואזוריות ורכבות בוצעו עד שנת 2010 לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל ומעת תיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), בוטלה פקודת הדרכים ומסילות הברזל וכל ההפקעות אמורות להתבצע מכוח פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור).

פקודת הדרכים ומסילות הברזל קבעה, כי רק הפקעה העולה על 25% משטח חלקה, זכאית לפיצוי וגם אז רק לשטח העולה על 25% שהופקע. בפסק דין רוטמן קבע בית המשפט העליון, כי בדרכים ומסילות ברזל ארציות ואזוריות, שאינן משביחות את יתרת המקרקעין, אין לרשויות המפקיעות סמכות להפחית 25% מהפיצוי, בשל הסבל שנגרם לבעל המקרקעין המופקעים.

פיצויי הפקעה אמורים לשקף את שווי המקרקעין ממוכר מרצון לקונה מרצון, בהתעלם מהתוכנית שאפשרה את ביצוע ההפקעה. הפיצויים שאינם שנויים במחלוקת אמורים להיות משולמים במועד שבו הרשות המפקיעה תופסת חזקה במקרקעין המופקעים. לפיכך, השלב של תפיסת החזקה הוא שלב מהותי בהליכי ההפקעה, באופן שיכול להשליך על גובה הפיצוי שיקבל בעל הזכויות במקרקעין המופקעים.

ש. הררי משרד עו"ד מטפל בתביעות כנגד בעלי זכויות במקרקעין שבהן מבקשות הרשויות לתפוס חזקה, לאחר פרסום צווי הפקעה.

ש. הררי משרד עו"ד מטפל בתביעות בעלי זכויות במקרקעין לקבלת פיצויי הפקעה לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל, פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), חוק התכנון והבניה, חוק רכישת מקרקעין, חוק נכסי נפקדים (פיצויים) ועוד, בבתי המשפט המחוזיים ובבית המשפט העליון.

ש. הררי משרד עו"ד פיתח שיטות משפטיות המאפשרות לבעלי קרקעות שהופקעו מהם קרקעות בעבר לקבל תוספת לפיצויים שקיבלו בעבר. המשרד נוקט בהליכים משפטיים משולבים לקבלת פיצויי הפקעה, יחד עם תביעות לפי סעיף 197 ותביעות נזיקין בגין נזקי התוכניות וההפקעות והמטרדים שהם יוצרים בעתיד, זאת על מנת שבעל הזכויות במקרקעין יקבל את מלוא הפיצוי המגיע לו, עבור קרקע שהופקעה.